Reglement van inwendige orde - Privacy verklaring

1.     Dit reglement is van toepassing vanaf 4 september 2011. Het secretariaat van de Judoclub Brussels Hoofdstedelijk Gewest(afgekort Jc BHG) bevindt zich: Capartlaan 45/2 te 1090 Jette. De club is aangesloten bij en erkend door de federatie Judo Vlaanderen (eerder VlaamseJudo Federatie) onder clubnummer 2016. Hierna wordt Judoclub Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jc BHG genoemd.

2.     Door het lidmaatschap en/of deelname aan de trainingen, initiaties, activiteiten georganiseerd door Jc BHG aanvaardt men automatisch dit reglement, evenals het huishoudelijke reglement van de VJF. De bezoekers, toeschouwers en andere aanwezigen tijdens de trainingen en activiteiten, schikken zich naar de artikelen in dit reglement.

3.     Dit reglement ligt ter inzage in de dojo (oefenzaal) van Jc BHG en op de website en is onderhevig aan wijzigingen die niet voorafgaandelijk worden aangekondigd.

4.     Alle judoka’s beschikken over een geldige vergunning en hebben aan de lesgelden voldaan om aan de trainingen deel te nemen. Wie niet over een geldige vergunning beschikt of aan het lidgeld heeft voldaan wordt niet toegelaten tot de trainingen. Het is noodzakelijk om steeds zijn vergunning bij zich te hebben. De vergunning kan steeds worden opgevraagd om de geldigheid ervan te kunnen nagaan door de daartoe bevoegde personen (Lesgevers, afgevaardigden van het VJF, ministerie). De judoka’s zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige hernieuwing van de vergunning. Een duplicaat van een vergunning kan worden aangevraagd hieraan zijn kosten verbonden.

5.    De lesgelden dienen steeds vooraf vereffend te worden aan de club. Deelname aan de trainingen en competities kan aan de judoka worden ontzegd, indien aan de lesgelden niet tijdig is voldaan. De deelname aan de competities kan en mag enkel mits akkoord van de trainer(s). Betaalde lesgelden zijn in geen geval overdraagbaar en worden niet terugbetaald, ongeacht het aantal trainingen waaraan men heeft deelgenomen.Vanaf 1 januari 2012 worden de lesgelden door middel van een overschrijving die het seizoen dek (10 maanden)t, als later op het seizoen ingeschreven wordt zal dit op de maanden berekend worden, de licentie/verzekering is steeds voor een jaar te voldoen op rekening BE47 9703 3986 1980 van de judo club BHG. afspraken voor een gespreide betaling mits afspraak met het bestuur. 

Een begonnen seizoen wil zeggen dat de betaling van lesgelden voor het seizoen (10 maanden) voldaan worden ongeacht de reden van het stopzetten van de lessen. De secretaris of Penningmeester schieten deze sommen voor en zo dus heeft het lid een schuld tegenover hen. Niet voldane lesgelden kunnen worden ingevorderd.

6.     Alle aanwezigheden tijdens de trainingen worden geregistreerd op de persoonlijke aanwezigheidskaart van de Judoka. Deze kaart de enige vorm van bewijs van het aantal gevolgde trainingen. Elke judoka is zelf verantwoordelijk voor het invullen door een verantwoordelijke van zijn aanwezigheid op deze kaart, die aan de ingang van de dojo afgegeven wordt. De aanwezigheidslijst kan/wordt gebruikt voor de deelname aan Gordel examens. De licentie-verzekeringskaart moet eveneens aan de ingang bij de aanwezigheidskaart gelegd worden.

7.     De judoka wordt verzocht voor de les aanwezig te zijn. en zich, Bij het te laat komen te wachten tot de trainer de judoka uitnodigt bij hem op de tatami te komen. De Judoka mag de dojo niet verlaten vóór het einde van de training en enkel met toestemming van de trainer.

8.     Alle judoka’s helpen de tatamis te leggen en op te bergen, alsook de oefenzaal netjes te houden en zorg te dragen voor alle materiaal.

9.     Op de trainingen hebben de trainers de leiding. De instructies moeten steeds opgevolgd worden. Veiligheidsinstructies zijn uiterst belangrijk en kunnen niet worden genegeerd door de judoka.

10.    Een goede lichaamsverzorging onontbeerlijk.Korte vinger- en teennagels, lang haar netjes samengebonden, propere handen en voeten maken hiervan deel uit. Eventuele wonden moeten netjes afgedekt en goed beschermd zijn. Kwetsuren moeten onmiddellijk en indien het om oude kwetsuren gaat vóór de training, gemeld worden aan de trainer(s).

11.    De judoka komt correct gekleed op de tatami: witte, nette, reglementaire judogi en gordel met een correcte gordelknoop. De judogi moet regelmatig verlucht en gewassen worden. Badges en publiciteit (sponsors) mogen enkel mits toestemming van het bestuur en volgens de aanwijzingen van het bestuur gedragen worden.

12.    De verantwoordelijkheid van de lesgevers beperkt zich tot de dojo. De minderjarige judoka begeeft en verlaat de trainingen onder toezicht van 1 van de ouders, voogd of een door hen gemandateerd persoon.

13.    Het dragen van sieraden horloges, ringen, kettingen, oorringen, haarspelden, piercings, uiterlijke tekenen van politieke, religieuze of andere symbolen worden niet toegelaten

14.    Veiligheid op de tatami primeert ten allen tijde.  Hogere gordels trainen met de nodige voorzichtigheid als ze met lagere banden werken.  De judoka let op zijn omgeving om mogelijk gevaarlijke situaties tijdig in te schatten.

14/2.  De training moeten verlopen met de nodige discipline en kalmte. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit en veiligheid van de lessen te waarborgen. Op en naast de tatami gelden judo-etiquette en de judoregels: discipline en respect.

15.    Tijdens de trainingen wordt er niet gegeten, gedronken of gekauwd. Juist voor de training wordt (+/- 1 uur) wordt er gevraagd niet te eten of te drinken. (vermijden van onwel te worden tijdens de training. Indien nodig zal de lesgever een drink pauze inlassen. Naar het WC gaat men Voor de les. Om veiligheidsredenen kan dit niet tijdens de les.

16.    Jc BHG verbiedt uitdrukkelijk elk gebruik van doping onder welke vorm dan ook. Dopingcontroles kunnen onverwacht door de bevoegde instanties worden uitgevoerd. Deze controles geschieden volgens de regels, opgelegd door wetten, decreten en het reglement van VJF. Jc BHG kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik en/of aanleveren van doping door een van haar leden.

17.    Dronken of gedrogeerde judoka’s wordt de deelname tot de training ontzegd en moeten onmiddellijk de tatami verlaten. Hier volgt een onmiddellijke sanctie op, opgelegd door het bestuur.

18.    Jc BHG is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen. De judoka’s worden verzocht waardevolle voorwerpen steeds onder toezicht te houden of deze niet mee te brengen.

19.    Jc BHG zal de persoonsgegevens van de judoka’s vertrouwelijk behandelen. De judoka en toeschouwer verlenen Jc BHG de toestemming om foto en ander materiaal te gebruiken ter promotie van de judo club.

20.    Judo is een vechtkunst. De judoka zal erop toezien zijn sport enkel in de dojo te beoefenen. Jc BHG en zijn trainers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens de lessen. De lesgevers zien erop toe dat de lessen onder een zo goed als mogelijke veiligheid voor de beoefenaar verlopen. Niettegenstaande kan er toch iets gebeuren.

21.    De  lesdagen en uren kunnen veranderd worden. Het bestuur zal er alles aan doen, dat dit voor de leden de minste overlast geeft en zal aan de leden hierover tijdig informeren en vragen of het mogelijk is. Uiteindelijk heeft het bestuur beslissingsrecht. Er is geen terugbetaling of gedeeltelijke terugbetalingen die kunnen gevorderd worden.

22.    Het niet naar de lessen komen ontheft de judoka of wettelijke verantwoordelijke niet van de betaling van de lesgelden. Let wel, betalingen per maand is een gunst gegeven door het bestuur.

23.    De persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en dienen enkel voor het bestuur om te communiceren met de leden. Bij het ontvangen van een bericht aan de leden, wordt er gevraagd de wetgeving op de privacy te respecteren en deze adressen NIET zonder toestemming van adreshouder te gebruiken en deze adressen niet op te slaan, te gebruiken of te verspreiden.

24.    Sancties: Het niet naleven van dit reglement kan tot uitsluiting van een bepaald aantal lessen en tot een algemene uitsluiting van het lid gaan. De beoefenaar of zijn vertegenwoordiger heeft het recht zich tot het bestuur van Jc BHG te wenden om een sanctie aan te vechten.

Het uitsluiten van lessen of gehele verwijdering uit de club geeft en zal nooit een aanleiding geven tot terugbetaling van het lidgeld. Eventuele schade opgelopen aan derden of goederen al dan niet toebehorend aan de Jc BHG worden op de pleger verhaald.

Het bestuur van Jc BHG kan de Vlaamse Judo Federatie over de/het incident(en) inlichten.

25.    De vrijwiligers: bezoldigde vrijwilligers kijken zelf toe op het naleven van de geldende wetten op vrijwilligerswerk en lichten de club in bij overschrijden van de barema's. 

26    De voorzitter kan en mag optreden voor de Judoclub Brussels,. Hij is gehouden het bestuur, zijnde de secretaris, penningmeester en de aan de club verbonden trainers dit te bespreken en hun accoord te hebben. Echter bij hoogdringenheid mag de voorzitter beslissingen zelf nemen hij brengt echter hiervan het bestuur ofwel schriftelijk op ed hoogte.

 

Dojo: Leopold I straat 307 – 1090 Jette         Secretariaat: Capartlaan 45/2 1090 Jette
E-mail: ravays.lucas@gmail.com             GSM : + 32(0)478.968.948


Privacy verklaring van de Judo club Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De judo club verzamelt gegevens van haar leden, die vrijwillig worden verstrekt door de leden of door de wettelijke vertegenwoordiger bij inschrijving in de Judo club.
Naam, adres, geboortedatum en plaats, nationaliteit, telefoon, GSM, adres en E-mail.

De gegevens worden enkel binnen de club gebruikt voor communicatie binnen de club en worden medegedeeld aan de Vlaamse Judo Federatie.
De leden staat vrij zich aan te sluiten op het facebook platform Judo Brussels hoofdstedelijk Gewest en zijn daar zelf verantwoordelijk voor hun gegevens welke zij zelf mededelen. De club zet op dit platform of andere geen persoonlijke gegevens van het lid.
De Judo Club ontwerpt een Website, waar de gegevens van de leden op geplaatst worden, enkel voor communicatie club – lid, ouders.
De club echter kan ook foto’s plaatsen op facebook en webstek. Deze dienen enkel als doel de club te promoten. De foto’s mogen niet gekopieerd of gedupliceerd worden. De gegevens worden door de club  niet verkocht of verder gegeven aan derden behalve de VJF of organisatoren van competitie, hier enkel naam, geslacht en graad, eventueel gewicht. E-mail indien mogelijk enkel het adres van de voorzitter of verantwoordelijke competitie in de club
Het lid mag steeds op eenvoudige vraag deze gegevens opvragen en of wijzigen. De gegevens worden steeds door de Vlaamse Judo Federatie bewaard. De judoka of ouders hebben het recht deze gegevens bij de federatie op te vragen of te laten verwijderen. Opgepast, deze gegevens worden bewaard voor de Judoka, als hij bijvoorbeeld verhuisd, binnenland of buitenland en daar judo wil voortzetten. Deze gegevens laten wissen kan moeilijkheden veroorzaken bij o.a. homologatie van de kyu-of dangraden.
Door het invullen van het inschrijving formulier gaat de ondertekenaar akkoord met bovenstaande.
De gegevens van de leden worden niet opgeslagen op een externe schijf wel op een papieren versie. De papieren versie wordt niet vernietigd en blijft in de archieven van de Judo Club.

Brussel 22 maart 2018

Ravays Lucas      
Voorzitter